SEO Basic

VND18.000.000 /Tháng

 • Cạnh tranh trung bình 100 - 200 Từ khóa Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Website
 • Hệ thống Social
 • SEO Youtube
 • Cam kết TOP 10
 • Hợp đồng 12 tháng

SEO Pro

VND25.000.000 /Tháng

 • Canh tranh cao
 • 100 - 300 Từ khóa
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Website
 • Phân tích từ khóa
 • Hệ thống Social
 • SEO Youtube
 • Cam kết Top 05-07
 • Hợp đồng 12 tháng

Premium

VND55.000.000 /Tháng

 • Dự án khó
 • SEO tổng thể ngành
 • > 500 từ khóa
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Website
 • Hệ thống Social
 • SEO Youtube
 • Cam kết Top 05 - 07
 • Hợp đồng 15 tháng
 • Hợp đồng 15 tháng

Basic Plan

$29.99 /Month

 • Increase traffic 130%
 • Backlink analysis
 • Organic traffic 215%
 • 10 Free Optimization
 • 24/7 support

Advanced Plan

$29.99 /Month

 • 25 Analytics Compaign
 • 1,300 Keywords
 • 25 social media reviews
 • 1 Free Optimization
 • 24/7 support

Business Plan

$29.99 /Month

 • Increase traffic 130%
 • Backlink analysis
 • Organic traffic 215%
 • 10 Free Optimization
 • 24/7 support

Interested To
Get Our Featured Service